<<< Geri

 


Gazanfar Shirin oghlu Kazimov

 

Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ
SİNTAKSİS

Gazanfar Shirin oghlu Kazimov

THE MODERN AZERBAIJAN LANGUAGE
SYNTAX

 


Ali məktəblər üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir

Az — 2


Elmi redaktorları:

Nizami Cəfərov, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

İsmayıl Əhmədov, filologiya elmləri namizədi dosentRə’yçilər:

Müseyib Məmmədov, filologiya elmləri doktoru, professor

Misir Səfərov, filologiya elmləri namizədi, dosent


Dərslik ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri əsasında yazılmışdır. Ən’ənəvi sintaksis sahəsində görkəmli alimlərimizin tədqiq və araşdırmaları ilə yanaşı, söz birləşməsi, cümlə və mətn problemlərinin öyrənilməsinə yeni baxış əsas götürülmüş, mövzuların şərhinə nitqin aktuallaşdırılması imkanlarının öyrənilməsi mövqeyindən diqqət yetirilmişdir. Ona görə də dərslik nitqin funksional cəhətlərinin xüsusi nəzərə alınması baxımından əvvəlki dərslikdən fərqlənir.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. Bakı,2000.

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ - SİNTAKSİS

Giriş

MÜRƏKKƏB CÜMLƏ

  Giriş

Söz birləşməsi və cümlədə sözlər arasında əlaqələr

Yanaşma 
Uzlaşma
İdarə
Sintaktik vahidlərin tərtibində rolu olan başqa vasitələr 
 
 
 
  SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ

Söz birləşməsi və onun əlamətləri

Söz birləşmələrinin əsas tərəfə görə təsnifi 
İsmi birləşmələr 
Fe’li birləşmələr
Zərf birləşmələri
Sərbəst və sabit birləşmələr 
Sadə və mürəkkəb birləşmələr
Ədəbiyyat
 
  CÜMLƏ

Cümlə və onun əlamətləri

Cümlənin təsnifi 
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri 
Nəqli cümlə 
Sual cümləsi
Əmr cümləsi 
Nida cümləsi 
 
  MÜRƏKKƏB CÜMLƏ

Mürəkkəb cümlə anlayışı

Tabesiz mürəkkəb cümlələr

Ümumi mə’lumat

Birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Tabeli mürəkkəb cümlələr

Tabeli mürəkkəb cümlə anlayışı

Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr

Tabeli mürəkkəb cümlələrin təsnifi

Mübtəda budaq cümləsi

Xəbər budaq cümləsi

Tamamlıq budaq cümləsi

Tə’yin budaq cümləsi

Zərflik budaq cümlələri

Tərz budaq cümləsi

Dərəcə budaq cümləsi

Zaman budaq cümləsi

Yer budaq cümləsi

Kəmiyyət budaq cümləsi

Səbəb budaq cümləsi

Məqsəd budaq cümləsi

Şərt budaq cümləsi

Qarşılaşdırma budaq cümləsi

Nəticə budaq cümləsi

Qoşulma budaq cümləsi

Qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr

Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr

Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələr

Ədəbiyyat

  SADƏ CÜMLƏ

Cümlə üzvləri

Baş üzvlər

Mübtəda

Xəbər

İkinci dərəcəli üzvlər

Tamamlıq

Tə’yin

Zərflik

Cümlənin determinant üzvləri

Əlavələr

Cümlədə sözlərin sırası

Cüttərkibli cümlələr

Quruluş xüsusiyyətləri

Təktərkibli cümlələr

Quruluş xüsusiyyətləri

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr

Ümumi şəxsli cümlələr

Şəxssiz cümlələr

Adlıq cümlələr

Bütöv və yarımçıq cümlələr

Bütöv cümlə anlayışı

Yarımçıq cümlələr

Üzvlənməyən cümlələr

Söz-cümlələr

Vokativ cümlələr

Sadə cümləni geişləndirən vasitələr

Həmcins üzvlü cümlələr

Xüsusiləşmiş üzvlü cümlələr

Qoşmalı xüsusiləşmələr

Ara sözlü, bağlayıcılı dəqiqləşdirici xüsusiləşmiş üzvlər

Qoşulma konstruksiyalar

Cümlənin xitablarla genişlənməsi

Cümlənin ara və əlavə konstruksiyalarla genişlənməsi

Ara sözlər və birləşmələr

Ara cümlələr

Əlavə sözlər və söz birləşmələri. Əlavə cümlələr

Fe’li sifət, fe’li bağlama və məsdər tərkibləri

Ədəbiyyat

 

  MƏTN SİNTAKSİSİ

Mətn və onun daxili vahidləri

Mətnin komponentləri və sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi

Aktual üzvlənmə məsələsi

Sintaktik bütövlərin qrammatik semantikası

Komponentlər arasında məntiqi-sintaktik əlaqə üsulları

Komponentləri əlaqələndirən vasitələr

Özgə nitqi və onun verilməsi üsulları

Vasitəsiz nitq

Vasitəli nitq

Sitatlar

Durğu işarələri

Ədəbiyyat


kitabi buradan download ede bilersiniz
file shifrelidir (password)
bunun ucun muellifden icaze alinmalidir
kitabin QuarkXPRESS varianti
kitabin Word varianti

bu fileler sixilib arxivlershdirilmishdir.

 

 

 
   

WebStudio.Az